لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

مسافر

...

دچار یعنی

عاشق

و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک؛ دچار آبی دریای بیکران باشد.

...

همیشه فاصله ای است.

دچار باید بود

وگرنه زمزمه حیات میان دو حرف

حرام خواهد شد.

و عشق

صدای فاصله هاست.

صدای فاصله هایی که غرق ابهامند.

نه؛

صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر.

همیشه عاشق تنهاست.

   + هاجر ; ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
comment نظرات ()