لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

همه اندیشمندان خردمند در طول اعصار گفته اند که بزرگترین محدودیت ها، حدودی است که انسان بر خویشتن تحمیل می کند و از این رو بزرگترین مانع کامیابی، مانعی ذهنی است. حد و مرزهای ذهنی ات را بگستر تا حد و مرزهای زندگیت را بگستری. محدودیت ها را منفجر کن تا محدودیت های زندگیت را منفجر کنی. اوضاع و شرایط زندگی ات چنان دگرگون خواهد شد که گویی با سحر و جادو.

   + هاجر ; ٧:٥٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
comment نظرات ()