لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

دلی که از بی کسی غمگین است

هر کسی را می تواند تحمل کند.

هیچ کس بد نیست.

دلی که در بی اویی مانده است،

برق هر نگاهی جانش را می خراشد.

لبخند ها زهرآگین،

دهن ها حفره های وقیح آزار دهنده،

تسلیت ها خفقان آور،

لذت ها دروغ هایی فریبنده،

زیبایی ها حیله های اغفال،

و شب، گرگ آدمخواری که در پناهگاه دردمندش

او را می جوید تا فرو بلعد.

و طبیعت نه دیگر هیچستانی سرد و گنگ

که دوزخی در گرفته از حریق و دریایی مواج از آتش های عذاب ...

که هر چهره ای، نگاهی، طرح اندامی، طنینی، رنگی

در نگاه های او فریاد می کشد که او نیست!

                                                              دکتر علی شریعتی

   + هاجر ; ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
comment نظرات ()