لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

 صبح، ظهر، شب ... صبح، ظهر، شب                                         

شنبه، یکشنبه، دوشنب...         

... تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبا...

روزها و ماه ها میگذره و هر روز بر روز قبل و هر ماه بر ماه قبل یه خط سیاه میکشم.

مهر

دوشنبه

به دیروز فکر نکن. فردا!!! ...  اما خیلی خوب ... خیلی زود تبدیل میشه به خیلی بد.

فردا!

یعنی میشه روزی بیاد که زیر اون روز یه خط قرمز بکشم؟

   + هاجر ; ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦